امور پایان نامه ها

فرم پروپوزال کارشناسی ارشد

forme01

فرم۶(چکیده پایان نامه)

form2

مراحل تصویب پروپوزال و دفاع از پایان نامه

form3

تعهد اصالت پایان نامه

form4

فرم سمینار

form5

اعلام هزینه جهت دریافت حمایت مالی

form6

منشور اخلاق پژوهشی

form7

فرم تحویل نسخه های پایان نامه

form8

نگارش پایان نامه

form09

تعهد نامه انصراف از ارائه مقاله

form10

فرم استفاده از امکانات آزمایشگاهی واحد

form11

فرم تایید صحافی پایان نامه کارشناسی ارشد

form12

هیات داوران

form13

فرم های درخواست دفاع

form14–1

راهنماي مراحل ثبت وتصويب پروپوزال

form15