اطلاعیه

اخبار دانشگاه / اسلایدر / اطلاعیه ها

اطلاعیه دروس جبرانی

فروردین ۷, ۱۳۹۹ در ۹:۵۴ ق.ظ

نام استاد:حمیدزضا بحر آشتیانی

درس:حسابرسی ۱ مشخصه  ۱۵۹-۳۲۶

عادی:

جبرانی :چهار شنبه ۲۷ فروردین ساعت۱۳:۳۰


نام استاد:حمیدزضا بحر آشتیانی

درس:حسابرسی ۱ مشخصه  ۱۵۹-۳۲۶

عادی:

جبرانی :جمعه ۲۹ فروردین ساعت۹صبح


نام استاد:حمیدزضا بحر آشتیانی

درس:حسابرسی ۱  مشخصه ۱۵۹-۳۲۶

عادی:

جبرانی :شنبه ۳۰ فروردین ساعت۱۳:۳۰


نام استاد:حمیدزضا بحر آشتیانی

درس:حسابرسی ۱  مشخصه ۱۵۹-۳۲۶

عادی:

جبرانی :یکشنبه ۳۱ فروردین ساعت۱۳:۳۰


 

نام استاد:دکتر عرب احمدی

درس:حقوق مدنی ۲

عادی:

جبرانی :یک شنبه ۲۴ فروردین ساعت۸ صبح


نام استاد:دکتر قنبری

درس:کاربرد کامپیوتر در حسابداری مشخصه۳۲۶-۱۳۱

عادی:پنجشنبه ها

جبرانی:دوشنبه ۲۵ فروردین ساعت۸ صبح


نام استاد:دکتر قنبری

درس:مبانی بیوانفورماتیک مشخصه ۱۰-۳۲۶

عادی:پنجشنبه ها ۱۱تا ۱۲:۳۰

جبرانی:دوشنبه ۲۵ فروردین ساعت۹:۳۰ صبح


نام استاد:دکتر قنبری

درس:مبانی کامپیوترو برنامه نویسی۱۲۹-۳۲۶

عادی:پنجشنبه ها

جبرانی:دوشنبه ۲۵ فروردین ساعت۱۱صبح


 

نام استاد:دکتر عرب احمدی

درس:حقوق مدنی ۷

عادی:

جبرانی:شنبه ۲۳ فروردین ساعت۹ صبح


نام استاد:دکتر عرب احمدی

درس:حقوق تجارت ۳

عادی:

جبرانی:شنبه ۲۳ فروردین ساعت۱۱:۳۰


 

نام استاد:دکتر قنبری

درس:مبانی بیوانفورماتیک مشخصه ۱۰-۳۲۶

عادی:پنجشنبه ها ۱۱تا ۱۲:۳۰

جبرانی:شنبه ۲۳ فروردین ساعت۸ صبح


نام استاد:دکتر قنبری

درس:مبانی بیوانفورماتیک مشخصه ۲۳-۳۲۶

عادی:جهار شنبه ها ۱۴تا۱۵:۳۰

جبرانی:شنبه ۲۳ فروردین ساعت۹:۳۰


 

نام استاد:عباس مرادی

درس:حقوق بین الملل عمومی ۲

عادی:

جبرانی:شنبه ۱۶ فروردین ساعت ۱۴


نام استاد:عباس مرادی

درس:حقوق سازمانهای بین الملل

عادی:

جبرانی:شنبه ۱۶ فروردین ساعت۱۵:۳۰


نام استاد:عباس مرادی

درس:حقوق مدنی۱

عادی:

جبرانی:شنبه ۱۶ فروردین ساعت ۱۷


نام استاد:عباس مرادی

درس:حقوق بین الملل عمومی ۲

عادی:

جبرانی:دوشنبه ۱۸ فروردین ساعت ۱۴


نام استاد:عباس مرادی

درس:حقوق سازمانهای بین الملل

عادی:

جبرانی:دوشنبه ۱۸ فروردین ساعت۱۵:۳۰


نام استاد:عباس مرادی

درس:حقوق مدنی۱

عادی:

جبرانی:دوشنبه ۱۸ فروردین ساعت ۱۷


نام استاد:عباس مرادی

درس:حقوق بین الملل عمومی ۲

عادی:

جبرانی:سه شنبه ۱۹ فروردین ساعت ۱۴


نام استاد:عباس مرادی

درس:حقوق سازمانهای بین الملل

عادی:

جبرانی:سه شنبه ۱۹ فروردین ساعت۱۵:۳۰


نام استاد:عباس مرادی

درس:حقوق مدنی۱

عادی:

جبرانی:سه شنبه ۱۹ فروردین ساعت ۱۷


 

نام استاد:طیبی شالی

درس:دانش خانواده و جمعیت

عادی:

جبرانی:جمعه ۱۵ فروردین ساعت ۹ الی۱۰:۳۰  صبح


نام استاد:طیبی شالی

درس:تفسیر موضوعی قرآن

عادی:

جبرانی:جمعه۱۵  فروردین ساعت ۱۱ الی۱۲:۳۰


 

نام استاد:دکتر دادیان

درس:آمار و احتمالات

عادی:

جبرانی:پنجشنبه ۱۴فروردین ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۹


 

نام استاد:طیبی شالی

درس:دانش خانواده و جمعیت

عادی:

جبرانی:سه شنبه ۱۲ فروردین ساعت ۹ الی۱۰:۳۰  صبح


نام استاد:طیبی شالی

درس:تفسیر موضوعی قرآن

عادی:

جبرانی:سه شنبه فروردین ساعت ۱۱ الی۱۲:۳۰


 

نام استاد:دکتر ابراهیم فدایی

درس:مقاومت مصالح ۲

عادی:

جبرانی:دو شنبه۱۱ فروردین ساعت ۱۴


نام استاد:دکتر ابراهیم فدایی

درس:مهندسی زلزله

عادی:

جبرانی:دو شنبه۱۱ فروردین ساعت ۱۰:۳۰صبح


 

نام استاد:دکتر ادیمی

درس:پدیده های انتقال در سامانه های زیستی

عادی:

جبرانی:یکشنبه ۱۰  فروردین ساعت ۱۱صبح


نام استاد:دکتر ادیمی

درس:ترمودینامیک پیشرفته

عادی:

جبرانی:دوشنبه ۱۱  فروردین ساعت ۱۴:۳۰


نام استاد:دکتر ادیمی

درس:ریاضیات پیشرفته

عادی:

جبرانی:دوشنبه ۱۱  فروردین ساعت ۱۷


 

نام استاد:دکتر ابراهیم فدایی

درس:تکنولوژی جوش

عادی:

جبرانی:شنبه۹ فروردین ساعت ۱۵


نام استاد:دکتر ابراهیم فدایی

درس:تحقیقات محلی

عادی:

جبرانی:شنبه۹ فروردین ساعت ۱۷


 

نام استاد:دکتر ابراهیم فدایی

درس:مکانیک خاک ۱

عادی:

جبرانی:شنبه۹ فروردین ساعت ۸صبح


 

نام استاد:مقیمی

درس:مدیریت تولید

عادی:

جبرانی:پنجشنبه۷ فروردین ساعت ۱۶


نام استاد:دکتر فتحی نژاد

درس:شیمی آلی ۱

عادی:

جبرانی:شنبه ۹ فروردین ساعت ۹ الی۱۱:۱۵  صبح


نام استاد:دکتر فتحی نژاد

درس:بیوشیمی متابولیسم

عادی:

جبرانی:یکشنبه ۱۰ فروردین ساعت ۹ الی۱۱:۱۵  صبح


نام استاد:دکتر فتحی نژاد

درس:شیمی آلی ۱

عادی:

جبرانی:دوشنبه ۱۱ فروردین ساعت ۹ الی۱۱:۱۵  صبح


نام استاد:دکتر فتحی نژاد

درس:بیوشیمی متابولیسم

عادی:

جبرانی:سه شنبه ۱۲ فروردین ساعت ۹ الی۱۱:۱۵  صبح


 

نام استاد:دکتر فتحی نژاد

درس:شیمی آلی ۱

عادی:

جبرانی:چهار شنبه ۱۳ فروردین ساعت ۹ الی۱۱:۱۵  صبح


نام استاد:دکتر فتحی نژاد

درس:بیوشیمی متابولیسم

عادی:

جبرانی:پنج شنبه ۱۴ فروردین ساعت ۹ الی۱۱:۱۵  صبح


 

نام استاد:طیبی شالی

درس:دانش خانواده و جمعیت

عادی:

جبرانی:جمعه ۸ فروردین ساعت ۹ الی۱۰:۳۰  صبح


نام استاد:طیبی شالی

درس:تفسیر موضوعی قرآن

عادی:

جبرانی:جمعه ۸ فروردین ساعت ۱۱ الی۱۲:۳۰


 

نام استاد:دکتر قنبری

درس:ریاضی کاربردی ۲ مشخصه ۱۳۲-۳۲۶

عادی:چهارشنبه ها

جبرانی:یکشنبه ۱۰ فروردین ساعت ۸ صبح


نام استاد:دکتر قنبری

درس:کاربرد کامپیوتر در حسابداری مشخصه ۱۳۱-۳۲۶

عادی:چهارشنبه ها

جبرانی:یکشنبه ۱۰ فروردین ساعت ۱۰ صبح


نام استاد:دکتر قنبری

درس:مبانی کامپیوتر و برنامه نویس مشخصه ۱۲۹-۳۲۶

عادی:چهارشنبه ها

جبرانی:یکشنبه ۱۰ فروردین ساعت ۱۲ ظهر


نام استاد:دکتر قنبری

درس:مبانی بیوانفورماتیک مشخصه ۲۳-۳۲۶

عادی:پنجشنبه ها

جبرانی:یکشنبه ۱۰ فروردین ساعت ۱۴ عصر


نام استاد:دکتر قنبری

درس:مبانی بیوانفورماتیک مشخصه ۱۰-۳۲۶

عادی:پنجشنبه ها

جبرانی:یکشنبه ۱۰ فروردین ساعت ۱۶ عصر

امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وحود ندارد